REGULAMIN RAPIBUSS

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 • 1. Przewoźnik zobowiązuje się do przewozu Pasażera oraz jego bagażu w wyznaczone miejsce w możliwie jak najkrótszym czasie.
 • 2. Przewożnik dąży do zapewnienia Pasażerom odpowiednich warunków podróży, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny.
 • 3. W razie awarii pojazdu Przewoźnik zobowiązuje się podstawić zastępczy środek transportu w czasie do 24 godz, by móc kontynuować podróż.
 • 4. Przewożnik nie jest odpowiedzialny za opóżnienia lub odwołania kursów z przyczyn od niego niezależnych np: z zakłóceń ruchu drogowego, kontroli na granicy, drogowych, złych warunków atmosferycznych, spóźnienia klientów, braku kontaktu z klientem oraz innych zdarzeń losowych nie wynikających ze strony Przewoźnika.
 • 5. Przewoźnik ubezpiecza Pasażerów od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW) podczas przejazdu, lecz nie odpowiada za szkody powstałe poza pojazdem.
 • 6. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania Pasażera bądź zostawić Pasażera na trasie w przypadku gdy podróżujący;
 • jest w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środków odłużających,
 • nie przestrzega regulaminu firmy RAPIBUSS,
 • zachowuje się w sposób uciążliwy, mogący zagrażać bezpieczeństwu, punktualności dla innych uczestników podróży,
 • nie posiada odpowiednich dokumentów wymaganych do przekraczania granic,
 • przewozi rzeczy wymagające dłuższej odprawy celnej i tym samym mogą powodować opóźnienia.
 • 7. Trasę wyznacza przewożnik.

Prawa i obowiązki podróżującego z firmą RAPIBUSS

 • 1. Pasażer jest zobowiązany do:
 • posiadania dokumentów uprawniających do przekroczenia granic;
 • punktualnego przybycia na miejsce odjazdu. Niestawienie się pasażera w chwili planowanego odjazdu jest traktowane jako rezygnacja z podróży;
 • stosowania się do zaleceń kierowcy.
 • 2. Pasażer odpowiada za szkody wyrządzone innym pasażerom lub Przewoźnikowi.
 • 3. Palenie tytoniu, spożywanie alkoholu oraz używanie środków odłużających jest w aucie surowo zabronione. Pasażerowie nie stosujący się do w/w zaleceń będą wzywani do natychmiastowego opuszczenia auta.
 • 4. Przewóz dzieci - tylko z osobą dorosłą - wiek dziecka musi być wcześniej zgłoszony u Przewoźnika ze względu na wymogi bezpieczeństwa posiadania ewentualnego fotelika-podkładki, bądź innej formy zabezpieczeń dla dzieci.
 • 5. Wszelkie zgłoszenia reklamacyjne, związane z realizacją umowy przewozowej prosimy kierować pisemnie w okresie do 3 dni od zaistnienia okoliczności, która jest przedmiotem reklamacji-zastrzeżeń co do przewoźnika, na adres firmy, reklamacje może złożyć Pasażer lub jego prawny opiekun, osoby trzecie nie będą uwzględniane.

Bagaże

 • 1. Pasażer ma prawo do bezpłatnego przewozu 2 sztuk bagażu do 30 kg oraz bagażu podręcznego. dodatkowy nadbagaż do wcześniejszego uzgodnienia z przewoźnikiem. Przewoźnik zastrzega sobie prawo do decydowania o zabraniu bagażu dodatkowego – w miarę mozliwości wolnego miejsca w lukach bagażowych.
 • 2. Przewoźnik ma prawo odmówić zabrania bagażu o nadmiernym ciężarze lub nietypowych wymiarach, jeśli bagaż nie został zgłoszony w chwili rezerwacji.
 • 3. Przewoźnik nie odpowiada za zaginiony lub zniszczony bagaż. Bagaż można ubezpieczyć indywidualnie w towarzystwach ubezpieczenowych.
 • 4. Nie przewozimy zwierząt,
 • 5. Rzeczy niewiadomego pochodzenia nie będą przewożone przez firmę RAPIBUSS np. rower bez dowodu zakupu
 • 6. przedmioty pozostawione w busie przez pasażera nie są objęte odpowiedzialnością przez Przewoźnika, zarazem będą oczekiwać - jeśli zostaną znalezione przez kierowcę busa - przez 30 dni w siedzibie firmy RAPIUSS,

Postanowienia końcowe

 • 1. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy: ustawa z dnia 15 listopada 1984 r. Prawo Przewozowe (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. nr 50, poz. 601; z późn. zmian.), ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (Dz. U. z 1964 r. nr 16, poz. 93; z późn. zmian.)